Oprichting
Het onstaan van onze vereniging getuigt van een stukje romantiek, in 1920 was het een vaste gewoonte dat een buurtschap voor een kloatscheeters wedstrijd een andere buurtschap uitdaagde. Uit die tijd dateren ook nog massale fietstochten van en naar wedstrjiden. Die wedstrijden leidden tot de oprichting van de vereniging. Zo kwamen er gezellige bijeenkomsten en feesten waar alle kloatscheeters bijeen kwamen. Op het laatst kwamen er zoveel dat er niet meer genoeg geld was. Zo moest men er wel een vereniging van maken, hetgeen is gebeurd in 1920. De precieze oprichtingsdatum is niet bekend, maar wel de namen van de oprichters: Frans Oude Griep, Frans Bodde en Hendrik Bodde.

kvng 001

Naam “Nooit Gedacht”
Gedurende de oorlogsjaren waren samenscholingen verboden. Om toch te kunnen spelen moest een ontheffing aangevraagd worden. De toen zittende brugemeester van Denekamp weigerde een ontheffing te verlenen daar Noord Deurningen volgens hem geen naam voor vereniging kon zijn omdat de buurtschap zo al heette.
Het bestuur en de leden hadden daar nog “nooit aan gedacht”en zo onstond de naam “Nooit Gedacht”
Voor de jonge schutters is Nooit Gedacht gemakkelijk uit te spreken kreet. Voor de tegenstanders van Nooit Gedacht heeft deze naam de bijsmaak van een moeilijke tegenstander maar voor de oudere leden van Nooit Gedacht betekent het veel meer.

Banen van vroeger
De eerste baan in Noord Deurningen, als men over baan kan spreken, ging over kleine smalle fietspaden en heideveld. Op 12 juli 1951 werd de baan geopend met een strijd om de Dierselhuisbeker, gewonnen door De Toekomst. Deze baan mocht op eigen initiatief worden aangelegd. Dit werd dan ook gedaan d.m.v. tractor en ploeg. Hiermee werd rondom de gehele baan van vore gelegd. Op de baan zat er na ongeveer 50 meter een greppeltje; Men moest daar dus bij het eerste schot overheen gooien. Na dit schot bereikten de goed schutters de 1e bult, waarna men het tweede schot erover heen kon plaatsen. De start van deze baan lag aan de Johanninksweg tegenover de nu gelegen Marechausse kazerne en boog na ongeveer 350 meter naar links af. De totale lengte van de baan was ongeveer 850 meter.
Op 1 oktober 1953 ontvingen we het schrijven van Tattrsal en Holdswoth’s dat het heideveld met ingang van 28 september verkocht was aan “de vereniging tot behoud van natuurmonumenten in Nederland” te Amsterdam. Dit was een verheugd feit omdat het des meer zekerheid gaf tot behoud van deze mooie baan.

Ondanks deze zekerheid moest er door toedoen van de toenmalige ruilverkaveling een nieuwe baan tot stand komen. Op 19 augustus 1962 werd dan ook de huidige baan geopend. Op de openingsdag werden de persoonlijke kampioenschappen van de T.K.B. gehouden en gewonnen door B. in het Veld van Steeds Vooruit.

Accomodatie
Nadat Nooit Gedacht in 1962 de beschikking kreeg over een nieuwe baan werd daarna alles in het werkt gezet om ook over een eigen clubgebouw te beschikken. Bij de viering van het vijftig-jarig bestaan op 14 september 1970 kondigde wethouder H. Oude Elferink aan dat de gemeente alles in het werk zou stellen om de vereniging in het bezit te laten komen van een eigen gebouw. Het duurde tot 1977 voordat deze toezegging gestalte kreeg en met de bouw kon worden begonnen. Op 1 september 1978 kon het clubgebouw geopend worden door de toenmalige burgemeester van Denekamp, de heer Norbart. In zijn toespraak memoreerde hij dat met dit clubgebouw en de sportvelden er in Noord Deurningen iets toegevoegd is dat de gemeenschap des te beter leefbaar maakt. Van deze accomodatie wordt dan ook veelvuldig gebruik gemaakt.

Geschiedenis baan en kantine